Stadgar

1 § Föreningens namn, hemort och språk 

Föreningens namn är Lappfjärds gymnastikförening r.f., dess hemort är Kristinestad och dess språk svenska. 

2 § Föreningens syfte 

Föreningens syfte är att väcka intresse för olika former av gymnastik, dans och motion, och därigenom stärka medlemmarnas fysiska och psykiska välbefinnande. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att ordna mångsidig gruppverksamhet, motionstillfällen och evenemang samt tävlingar.  

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot bidrag, donationer och testamenten samt verkställa penninginsamlingar och lotterier sedan den inhämtat därtill behövligt tillstånd. Föreningen kan även äga för sin verksamhet nödvändig lös och fast egendom. 

3 § Medlemskap och avgifter 

Antagande och uteslutande av medlem ankommer på föreningens styrelse. Föreningens medlemmar är ordinariemedlem, årsmedlem eller hedersmedlem. Ordinariemedlem är medlem som deltar i föreningens gruppverksamhet. Avgiften för ordinariemedlem fastslås på årsmötet. Årsmedlem erlägger den av årsmötet för ett år i sänder fastslagna medlemsavgiften. Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. 

4 § Uteslutning av en medlem och övriga disciplinåtgärder 

En medlem i föreningen förbinder sig att följa: 

 • föreningens stadgar eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem 
 • stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem 
 • idrottens etiska principer 
 • gällande antidopingsregelverk 
 • de regelverk som förbjuder manipulering av tävlingsresultat och tävlingsevenemang 

Föreningen kan bestraffa en föreningsmedlem eller föreningsaktiv som skriftligen har förbundit sig att följa dessa stadgar. 

Det är straffbart att: 

 • agera på ett sätt som uppfyller kriterierna för uteslutning enligt föreningslagen 
 • bryta mot föreningens stadgar eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem 
 • agera emot stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem 
 • begå dopingbrott 
 • agera emot föreningens syfte 
 • skada föreningens anseende inom eller utanför verksamheten  
 • bryta mot de etiska principerna för motion och idrott 
 • begå brott i föreningens verksamhet eller utanför den, om brottet har lett till villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff 

Med att bryta mot de etiska principerna för motion och idrott avses bland annat att: 

 • använda droger och dopingmedel eller att främja användningen av dessa 
 • offentligt uppträda störande påverkad av alkohol eller narkotika inom eller utanför föreningens verksamhet  
 • använda tobak eller tobaksprodukter sammankopplat med idrottstillfällen 
 • uppträda osakligt under tävling eller träning 
 • använda våld, grovt språkbruk och osaklig kritik  
 • syssla med idrottsbedrägeri, såsom manipulering av tävlingsplats eller -redskap 
 • manipulera tävlingsresultat eller försök till detta 
 • endera själv eller genom ombud slå vad om tävling man själv deltar i  
 • skapa lagstridig reklam 
 • utsätta en person för någon form av sexuella trakasserier oberoende om handlingen leder till straffrättsligt straff 
 • uppträda rasistiskt inom eller utanför föreningens verksamhet 
 • ge eller motta muta 

Som straff kan påföras varning, böter, temporär begränsning av medlemsrättigheterna, tävlingsförbud, förbud att delta i föreningens verksamhet eller uteslutning ur föreningen.  

Styrelsen fattar beslut om uteslutning och andra disciplinära åtgärder och straff i samband med dessa. Den berörda personen ska alltid höras innan beslut fattas. 

Ett beslut om uteslutning och disciplinära åtgärder träder i kraft omedelbart och anses ha nått den berörda personen fem dagar efter att beslutet har sänts per e-post. Ett beslut kan delges bevisligen även på annat sätt, varmed beslutet anses ha nått den berörda personen vid tidpunkten för delgivningen.  

Person som utesluts eller döms till disciplinära åtgärder har inte rätt att återkräva de avgifter som hen betalat till föreningen. 

Dopingbrott och påföljder av dessa som åläggs föreningens medlem har fastställts i de ovan nämnda antidopningsregelverken. 

Om en person misstänks ha brutit mot grenförbundets eller en annan paraplyorganisations regler eller bestämmelser, har denna organisation den primära disciplinära makten. Om det är fråga om ett ärende som faller inom befogenheterna för idrottsgemenskapens gemensamma disciplinnämnd för etiska förseelser, ska frågan om disciplinära åtgärder behandlas i denna disciplinnämnd. Föreningen ska i sitt förfarande med disciplinära åtgärder beakta beslut som fattats i ett annat organ.  

5 § Föreningens styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande och fem till nio medlemmar. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör och är beslutför då minst hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsens mandatperiod är 1 år.  

Styrelsen åligger att leda föreningens verksamhet, bevaka dess intressen, utveckla föreningens verksamhet, verkställa av föreningens möten fattade beslut, förvalta föreningen tillhörig egendom, sammankalla och förbereda föreningsmötet, uppgöra årsberättelse och bokslut, göra upp en verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår, föra en medlemsförteckning, utse ledare och fastställa deras arvoden, sköta föreningens informationsverksamhet, fastslå avgifter för motionstillfällen, evenemang och tävlingar. 

6 § Föreningens namnteckning 

Föreningens namn tecknas av ordförande, viceordförande, sekreteraren och kassör, alltid två tillsammans. 

7 § Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår räknas från 1 januari t.o.m. den 31 december. Räkenskaperna bör senast 10 dagar före årsmötet lämnas till verksamhetsgranskarna. 

8 § Föreningens möten 

Föreningen sammanträder till årsmöten under februari månad. På årsmötet behandlas följande frågor: 

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare 
 • Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhetsgranskningsberättelse 
 • Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget 
 • Fastställande av medlemsavgifter 
 • Val av ordförande och medlemmar i styrelsen 
 • Val av en eller två verksamhetsgranskare och vid val av endast en verksamhetsgranskare även en suppleant 
 • Övriga i kallelsen upptagna frågor 

Kallelse till årsmötet sker minst en vecka före mötet genom föreningens informationskanaler. Föreningen sammanträder till extra möten då styrelsen så anser nödigt eller då minst 10 medlemmar skriftligen anhållit därom hos styrelsen. Kallelse till extra möte sker på samma sätt som årsmöte. 

9 § Stadgeändring och upplösning av förening 

Ändring av dessa stadgar kan ske vid föreningsmöte. För bifall till ändringsförslag fordras minst 3⁄4 av de avgivna rösterna. Föreningen kan upplösas genom beslut av två föreningsmöten, vilka hålls med minst en månads mellanrum. För bifall till förslag om upplösning fordras på vartdera mötet minst 3⁄4 av de givna rösterna. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla annan i Lappfjärd verkande förening som arbetar för främjandet av fysisk fostran. Beslut härom fattas vid föreningens sista möte. 

10 § Iakttagande av etiska principer och befogenheterna för idrottens rättsskyddsnämnd och disciplinnämnden för etiska förseelser  

Föreningen och föreningens medlemmar förbinder sig till: 

 • idrottens ansvarsprogram och principer om rent spel  
 • befogenheterna för den av Finlands Olympiska Kommitté tillsatta idrottens rättsskyddsnämnd och idrottsgemenskapens gemensamma disciplinnämnd för etiska förseelser 
 • de gemensamma disciplinära bestämmelserna för motion och idrott i fråga om allvarligt osakligt beteende och allvarliga etiska förseelser  
 • att följa ovan nämnda rättsskyddsnämnds och disciplinnämnds beslut 

11 § Föreningslagen 

I övrigt tillämpas stadgarna i gällande föreningslag. 

Stadgar för Lappfjärds gymnastikförening har godkänts på föreningens årsmöte 21.2.2024 och av Patent och registerstyrelsen 2.4.2024.